Psykoterapia tapahtuu tavoitteellisesti ja luottamuksellisesti vuorovaikutuksellisessa yhteistyössä terapeutin ja asiakkaan välillä.

Psykoterapiaan hakeutumisen aiheena voi olla itseä tai omaa elämää laajemmin hallitseva vaikeus. Syynä voi olla myös halu jäsentää ja selventää omia ajatuksia ja tunteita joltakin elämän osa-alueelta, kuten ihmissuhteesta tai ongelmasta työpaikalla.

Psyykkisenä oireena ja sen seuraamuksena ilmenee muun muassa masennusta, ahdistuneisuutta, ihmissuhdeongelmia, itsetunnon puutetta, epävarmuuden ja toivottomuuden tunteita, estyneisyyttä, syrjäytymistä tai uupumusta. Nämä ongelmat sitovat henkisiä voimavaroja ja kaventavat elämänalaa. Ne vaikeuttavat tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä oman potentiaalin hyödyntämistä.

Terapiassa henkistä muutosta ja kehittymistä tapahtuu itsetuntemuksen, tiedostamisen ja ongelmien ratkaisukeinojen lisääntymisen sekä ajattelun ja näkökulmien muuttumisen myötä. Ongelmien hallinta ja hellittäminen antavat mahdollisuuden suunnata voimavaroja itseohjautuvuuteen ja menestykseen elämän tärkeillä osa-alueilla.

Terapiassa tähdätään psyykkisen oireen lievittämiseen ja poistamiseen. Sen tavoitteena on lisätä asiakkaan hyvinvointia, henkistä toimintakykyä, mahdollisuutta käyttää omaa kyvykkyyttä ja saavuttaa itselle asetettuja päämääriä.

 

YHTEYSTIEDOT

Jarmo Pekkanen

p. 040-5234686

jarmo.pekkanen@outlook.com